0
product voor
€ 0,00

Voorwerp 

Deze Algemene voorwaarden (of Voorwaarden) omschrijven de modaliteiten voor het ter beschikking stellen van de diensten van de site boucherie-leonard.be, hierna "de Site" genoemd, en de gebruiksvoorwaarden van de Site voor de Gebruiker. 

Elke toegang tot en/of elk Gebruik van de site boucherie-leonard.be veronderstelt de aanvaarding en het naleven van alle bepalingen van deze Voorwaarden en de onvoorwaardelijke goedkeuring ervan. Ze vormen dus een contract tussen de Site en de Gebruiker ervan. 

Indien de Gebruiker deze algemene voorwaarden volledig of gedeeltelijk afwijst, wordt hem gevraagd om geen gebruik te maken van de Site. 

Wettelijke vermeldingen

De site boucherie-leonard.be wordt uitgegeven door: 

[…]

De site boucherie-leonard.be wordt gehost door: 

Reaklab SPRL, met maatschappelijke zetel in Rue Dubreucq, 2A appartement 0-1 in 7000 Bergen (België)

Tel.: +32 489 33 24 99

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geïdentificeerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen als nummer BE 0927.675.759.

Wettelijk vertegenwoordigd door dhr. Romain CARLIER

Definities gebruikt in deze voorwaarden

Gebruiker: De Gebruiker is elke persoon die de Site of een van de diensten aangeboden op deze site gebruikt. 

Gebruikersinhoud: De term "Gebruikersinhoud" verwijst naar de gegevens die door de Gebruiker worden doorgegeven in de verschillende rubrieken van de Site. 

Lid: De term "Lid" verwijst naar een gebruiker die zich op de site heeft geïdentificeerd. 

Gebruikersnaam: De term "Gebruikersnaam" omvat de informatie die noodzakelijk is voor de identificatie van een gebruiker op de Site om toegang te verkrijgen tot de zones die voor leden zijn voorbehouden. 

Wachtwoord: Het "Wachtwoord" is een vertrouwelijk gegeven dat de Gebruiker geheim moet houden, en waarmee hij in combinatie met zijn Gebruikersnaam zijn identiteit kan bewijzen.

Toegang tot de site

De site is gratis toegankelijk voor elke Gebruiker die toegang heeft tot het internet. Alle kosten in verband met de toegang tot de Site, zoals voor hardware, software of internettoegang, zijn uitsluitend voor rekening van de gebruiker. Hij is als enige verantwoordelijk voor de goede werking van zijn computeruitrusting en zijn internettoegang. 

Bepaalde delen van de site zijn voorbehouden voor Leden en zijn toegankelijk na identificatie aan de hand van hun Gebruikersnaam en Wachtwoord. 

Boucherie-leonard.be behoudt het recht om de toegang tot de site te weigeren, unilateraal en zonder voorafgaande kennisgeving, aan elke Gebruiker die niet voldoet aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden. 

Boucherie-leonard.be stelt alle redelijke middelen ter beschikking om te zorgen voor een kwalitatieve toegang tot de website maar is daarbij niet aan verplichtingen onderworpen. 

Bovendien kan boucherie-leonard.be niet aansprakelijk worden gehouden voor storingen op het netwerk of de servers of andere gebeurtenissen die buiten de redelijke controle vallen en die de toegang tot de Site zouden verhinderen of verslechteren. 

Boucherie-leonard.be behoudt de mogelijkheid om de toegang tot de hele Site of een gedeelte ervan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken, tijdelijk op te schorten of te wijzigen, om te zorgen voor het onderhoud of om eender welke andere reden zonder dat deze onderbreking leidt tot verplichtingen of schadevergoedingen. 

Intellectuele eigendom

De teksten en illustraties die vermeld worden, zijn onderworpen aan de licentie van Creative Commons en kunnen op bepaalde voorwaarden gereproduceerd, verspreid of gewijzigd worden zonder dat daarom toelating moet worden gevraagd. 

Elke niet-toegestane reproductie van de elementen die aanwezig zijn op deze site, logo's en onderscheidende tekens vormt namaak die strafrechtelijk vervolgd kan worden. De schender kan civiel- en strafrechtelijk vervolgd worden, onder meer zoals voorzien in artikel L.335.2 en L.343.1 van de wet op de Intellectuele eigendom. 

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die hij online zet via de site, evenals voor de teksten en/of standpunten die hij daar formuleert. Hij verbindt zich er onder meer toe dat deze gegevens geen schade berokkenen aan de legitieme belangen van eender welke derden. Daarom vrijwaart hij Boucherie-leonard.be dan ook van alle verhaal, rechtstreeks of onrechtstreeks gebaseerd op deze uitspraken en/of gegevens, dat door eender wie wordt ingeroepen tegen boucherie-leonard.be. Hij verbindt er zich in het bijzonder toe om in te staan voor de betaling van alle sommen, ongeacht welke, die voortvloeien uit het verhaal van een derde tegen boucherie-leonard.be, met inbegrip van de honoraria van een raadsman en de gerechtskosten. 

Boucherie-leonard.be behoudt het recht om de Gebruikersinhoud volledig of gedeeltelijk te verwijderen, op eender welk moment en om eender welke reden, zonder voorafgaande waarschuwing of rechtvaardiging. De Gebruiker kan hieromtrent geen claims geldig maken. 

Persoonsgegevens

Boucherie-leonard.be garandeert aan de Gebruiker het recht op bezwaar, inzage en rechtzetting van diens persoonsgegevens. 

De Gebruiker mag dit recht uitoefenen: 

Aan de hand van het contactformulier dat ter beschikking wordt gesteld 

Door rechtstreeks contact op te nemen via het volgende adres: contact@boucherie-leonard.be

Beperking van de aansprakelijkheid

De site boucherie-leonard.be is een site voor de online verkoop van levensmiddelen, die te koop worden aangeboden door de vennootschap Boucherie de la Ferme te Pondrôme.

De informatie die verspreid wordt op de site boucherie-leonard.be is afkomstig van betrouwbaar geachte bronnen. Boucherie-leonard.be kan evenwel de juistheid of relevantie van deze gegevens niet garanderen. Bovendien is de informatie die op deze site ter beschikking gesteld wordt louter informatief. Deze vormt in geen geval een advies of aanbeveling, van welke aard ook. 

Bijgevolg kan boucherie-leonard.be niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie en inhoud die beschikbaar is op de hele site Boucherie-leonard.be, in welk kader dan ook. De Gebruiker staat als enige in voor het goede gebruik, met doorzicht en voorzichtigheid, van de informatie die ter beschikking wordt gesteld op de site. 

Verder verbindt de Gebruiker zich ertoe om boucherie-leonard.be te vergoeden voor alle schadelijke gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het gebruik van de site. 

De toegang tot bepaalde delen van de site boucherie-leonard.be vergt het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord dat door de gebruiker gekozen wordt, is persoonlijk en vertrouwelijk. De gebruiker verbindt er zich toe zijn wachtwoord geheim te houden en het onder geen enkele vorm te verspreiden. Het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord via internet gebeurt op het risico van de Gebruiker. Het is aan de Gebruiker om alle nodige maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens tegen alle schade te beschermen. 

Boucherie-leonard.be verbindt zich er evenwel toe alle nodige middelen in te zetten om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de doorgestuurde gegevens te garanderen. De Gebruiker wordt geïnformeerd dat één of meerdere cookies, die geen persoonsgegevens bevatten, op een harde schijf kunnen worden geplaatst om de identificatie ervan te verzekeren. 

De Gebruiker geeft aan de beperkingen en vereisten van het internet te kennen en erkent dan ook dat het onmogelijk is om de beveiliging van de gegevensuitwisselingen volledig te garanderen. Boucherie-leonard.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit de overdracht van informatie, met inbegrip van die van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord, via de website. 

In geen geval kan Boucherie-leonard.be, binnen de limieten van het toepasselijke recht, aansprakelijk worden gesteld voor de schade en/of nadelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of niet-materieel, die voortvloeien uit een onbeschikbaarheid van de website of uit het gebruik van de site. De term "Gebruik" moet in de ruime zin geïnterpreteerd worden, dat wil zeggen elk gebruik dat van de site wordt gemaakt, of dit nu legitiem is of niet. 

De Gebruiker verbindt zich er algemeen gesproken toe om alle reglementen die in België en de Europese Unie van kracht zijn te respecteren. 

Hypertextlinks

Boucherie-leonard.be biedt hypertextlinks aan naar websites die door derden worden opgemaakt en/of beheerd. 

Er wordt geen controle uitgeoefend op deze externe bronnen. De Gebruiker erkent dan ook dat boucherie-leonard.be niet aansprakelijk is voor wat betreft het ter beschikking stellen van deze bronnen en ook niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud ervan. 

Overmacht

Boucherie-leonard.be kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van overmacht of bij feiten buiten zijn wil om. 

Evolutie van dit contract

Boucherie-leonard.be behoudt het recht om de bepalingen, voorwaarden en vermeldingen van dit contract steeds te wijzigen. 

Aan de Gebruiker wordt dan ook aangeraden om regelmatig de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen zoals deze beschikbaar is op de site boucherie-leonard.be.

Duur en ontbinding

Dit contract wordt gesloten voor onbepaalde duur vanaf het Gebruik van de site door de Gebruiker. 

Notre sélection de viande

Wij zijn beschikbaar